Набират кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД ТОП НОВИНИ

Днес от 12:30 часа, в кабинет № 108, ет. 1 на Община Благоевград, се проведе заседание на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели, избрана с решение на Общински съвет Благоевград, съгласно т. 2 от Протокол 1/ 20.01.2022 г.
На заседанието на комисията присъстваха общинските съветници: Иван Ризов – председател и членове: Иван Станчев, Исмет Узунов и Кирил Илиев. От членовете на комисията отсъстваше Валентина Шаркова.


Заседанието откри и ръководи председателят на Временната комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели – Иван Ризов, при следния:


ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване на образци на документи на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград.
2.Място и срок за подаване на необходими документи за кандидатстване за съдебни заседатели към Окръжен съд – Благоевград.
3.Одобряване на текст на обявление, което да бъде публикувано в местен ежедневник, на електронната страница на Община Благоевград и на таблото за обявяване на Общински съвет Благоевград.


Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград:


Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Благоевград, Общински съвет Благоевград открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд Благоевград.
Необходимият брой заседатели е 70 души.

Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.


Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград – http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.

Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108 в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки, и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД


ОБЯВЛЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД,


Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Окръжен съд Благоевград и на основание писмо с изх. № 35/05.01.2022 година на Председателя на Окръжен съд Благоевград, съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, Общински съвет Благоевград открива процедура за избор на 70 броя кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград.


Каним заинтересованите жители на община Благоевград да представят в Общински съвет Благоевград, кабинет № 108 в сградата на Община Благоевград необходимите документи в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа.


I. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:
1. да бъдат дееспособни български граждани;
2. да са на възраст от 21 до 68 години;
3. да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд Благоевград, за който кандидатстват;
4. да имат завършено най-малко средно образование;
5. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
6. да не страдат от психически заболявания.


На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съдебни заседатели не могат да бъдат лица, които:
1. са съдебни заседатели в друг съд;
2. са общински съветници в съдебния район, за който е избран;
3. участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работят в съд, прокуратура, следствени органи, МВР или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район.


II. Кандидатите за съдебни заседатели на основание чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт следва да представят в Общински съвет Благоевград, следните документи:


1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет може да се обърне за препоръки;
5. Мотивационно писмо;
6. Писмено съгласие;
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година.


Образци на документите /заявление и декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/ са на разположение на кандидатите в Общински съвет Благоевград (кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Благоевград), както и на сайта на Община Благоевград- http://www.blgmun.com, в раздел Общински съвет.


Документите се подават лично в сградата на Община Благоевград, ет. 1, кабинет № 108 в срок до 11.02.2022 година, 17.30 часа.


Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а.


Уведомяваме кандидатите родени преди 16.07.1973 година, които следва да представят документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на Български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, че могат да подадат съответни заявления до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА и по електронна поща, на адрес [email protected]


В заявленията следва да посочат, че документът им е необходим преди 11.02.2022 година.
За повече информация и образци на заявления: https://comdos.bg/obsluzhvane-na-grazhdani

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *